Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:51
Reposted fromCyamis Cyamis viaszpaqus szpaqus
19:44
4823 d837
how to boss
Reposted fromnazghul nazghul viaszpaqus szpaqus
18:38
1840 13ae 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaszpaqus szpaqus
18:38
7481 a1e1 500
Reposted fromzciach zciach viaszpaqus szpaqus
18:37
4570 dae1
Reposted fromzciach zciach viaszpaqus szpaqus
19:22
4643 5de7 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaszpaqus szpaqus
19:20
6599 f27f 500
Reposted frombrumous brumous viaszpaqus szpaqus
19:19
6913 2794 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaszpaqus szpaqus
17:21
Reposted fromDennkost Dennkost viaslova slova
17:11
Reposted frompffft pffft viarudelubie rudelubie
17:11
1610 e25b 500
Reposted fromgrobson grobson vialittlewhitelies littlewhitelies
13:55
Marzy mi się, że wszyscy ci agresorzy z dużą potrzebą udowodnienia swojej samczości ogarną się, że rozpierającą ich siłę można przekuć na jakieś dobre działanie. ,,O ch*j, psy marzną. Chłopaki, idziemy ocieplać budy do bidula, jeb*ć mróz!" ,,Wy-pier-d*-lać z sa-mo-tno-ścią, raz w tygodniu zapraszamy na obiad starszą panią spod siódemki!" ,,Czystość Ojczyzny, podniosę tego śmiecia i wyrzucę do najbliższego kosza!" Nie wiem, może powinni prowadzić jakieś szkolenia z tego zakresu.
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie
13:52
6551 4eb9 500
Reposted fromfeegloo feegloo viairmelin irmelin
13:46

the-fault-in-our-youtubers:

the internet summed up in one gif set

Reposted fromapatia apatia viairmelin irmelin
13:46
3985 a4d9
Reposted fromapatia apatia viairmelin irmelin
13:45
2159 3ec1
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viavongoogen vongoogen
13:44
13:43
0770 4a16 500
Reposted fromapatia apatia viairmelin irmelin
13:43
9970 0c9e
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
13:41
1229 d3d9
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl