Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
22:59
4876 2f5a 500
Reposted fromxtal xtal viacocciuella cocciuella
22:58
3690 342f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawujcioBat wujcioBat
22:56
Bo ja lubię do Ciebie pisać. Z różnych powodów. Między innymi dlatego, że chcę żebyś wiedziała, że myślę o Tobie. To dość egoistyczna pobudka, ale nie mam zamiar jej się wypierać. A myślę dużo i często. Właściwie myśli o Tobie towarzyszą mi w każdej sytuacji. I nie masz pojęcia, jak bardzo jest z tym dobrze. A przy okazji wymyślam róże rzeczy, z którymi też przeważnie jest mi dobrze. Bo bardzo wysoko sobie cenię fakt, że zaistniałaś w moim życiu. Ostatnio zresztą trudno używać słów takich jak "cenię". Ostatnio wydaje mi się, że słowa są za małe. Dlatego dziękuję Ci. Dziękuję Ci z całą powagą i nieuchronnym lekkim wzruszeniem za to, że jesteś.
I za to, że ja mogę być.
— J. Wiśniewski
22:54
1790 89a5 500
Reposted fromowca owca viacocciuella cocciuella
22:54
6969 1a9f 500
me at work
Reposted fromcatshitposting catshitposting viaembrace embrace
22:53
1357 3584 500
Właśnie tego chcemy. 
Reposted fromhrafn hrafn viachceblantao5rano chceblantao5rano
20:10
7874 e0da
Reposted fromzciach zciach viajarlaxle jarlaxle
20:10
   
— me
Reposted frombladzik bladzik viaDeborahCurtis DeborahCurtis
07:02
9129 61d6 500
Reposted fromzciach zciach viaexistential existential
07:02
0462 1dc5 500
Reposted fromroko roko viaexistential existential
07:00
2561 90be 500
Anna Ciarkowska
Reposted frommaybeyou maybeyou viamydiscovery mydiscovery
14:14
2676 bc13 500
Reposted fromRudeGirl RudeGirl viaemtezmazupe emtezmazupe
14:13
1896 01c1
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viamirowsky mirowsky
14:12
7739 f9d6 500
Reposted fromZircon Zircon vianicciekawego nicciekawego
14:07
7619 07ba 500
Reposted fromhare hare viaVinroli Vinroli
14:06
4421 cdb5 500
Reposted frommangoe mangoe viaVinroli Vinroli
14:06
3873 86c1
Reposted fromSilentRule SilentRule viaVinroli Vinroli
14:06
1485 a751 500
Reposted frommangoe mangoe viaVinroli Vinroli
14:05
5034 ae16
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaVinroli Vinroli
14:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl